Kadernota 2021

Begroting in één oogopslag

Begroting in één oogopslag

Onderstaand treft u het financieel perspectief voor Ommen, waarbij rekening gehouden is met:

 • Uitkomsten van de 1 e bestuursrapportage 2021
 • Uitkomsten meicirculaire 2021”
 • Voorgestelde ombuigingen

Structureel

2021

2022

2023

2024

Saldo na 1e bestuursrapportage

745

242

245

245

Meicirculaire

0

0

0

0

Voorgestelde ombuigingen:

Oversluiten leningen

322

282

242

202

Inzet stelpost sociaal domein

46

337

337

337

VPB toerekenen aan grondexploitaties

45

45

45

45

Totaal ombuigingen

413

664

624

584

Hogere kosten sociaal domein*

-707

-707

-707

-707

Besloten: huisvesting Johan Seckel

-12

-12

-12

-12

Nieuw saldo structureel

439

187

150

110

Incidenteel

Saldo na 1e bestuursrapportage

-451

-1.023

0

0

Mutaties

-

-

-

-

Nieuw incidenteel saldo

-451

-1.023

0

0

Begrotingssaldo (incidenteel + structureel)

Begrotingssaldo

-12

-836

150

110

* De hogere kosten met betrekking tot sociaal domein zijn in de 1e bestuursrapportage in eerste instantie incidenteel verwerkt. Nadere analyse leert dat rekening gehouden moet worden met forse structurele omvang. Voorzichtigheidshalve zijn de genoemde kosten nu alle structureel verwerkt. Uiteraard komen wij daarop als afgesproken ruim voor de begrotingsvergadering op terug.
Met het voorliggende voorstel is de meerjaren begroting weer sluitend. Als eerder besproken heeft Ommen nog een groot aantal opgaven. Hier kan gedacht worden aan (niet limitatief):

 • Herverdeling gemeentefonds vanaf 2022
 • ICT Jaarplan
 • Personeelskosten Carrousel
 • Systematiek financiering Beschermd Wonen
 • Loon- / prijsontwikkeling verbonden partijen
 • Loon- / prijsontwikkeling Ambtelijk apparaat / DVO’s / TUC’s
 • Kindplein Oost
 • Riolering de Strangen
 • Hogere kosten brug Junne
 • Hogere kosten pontje over de Vecht
 • Hoger budget onderhoud wegen
 • Fietsroute Dante
 • Aanpassing Stationsweg en Balkerweg
 • Uitstroom SW
 • Parkeren Voormars
 • Verkiezingen 2022 (ruimte voor ambities nieuwe Raad)

Daarom zullen wij als afgesproken uiterlijk medio november een pakket presenteren waarin voor in totaal € 1,5 miljoen ruimte wordt geboden.

De begrotingssaldi worden verrekend met de algemene reserve. Deze zal als gevolg van deze saldi
het volgende verloop kennen:

Algemene reserve

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari*

13.222

9.605

8.769

8.919

Begrotingssaldo na kaderbrief

-12

-836

150

110

Boeterente bij mogelijke herfinanciering

-3.605

Stand per 31 januari

9.605

8.769

8.919

9.029

* gebaseerd op 1e bestuursrapportage 2020
Behalve als financiële buffer om begrotings-/rekening tekorten te dekken, heeft de algemene reserve ook als belangrijk doel dat het de mogelijkheid biedt om financiële risico’s en onzekerheden op te kunnen vangen. De som van de risico’s is momenteel € 3,5 miljoen (zie jaarrekening 2019). Di t afgezet tegen de algemene reserve resulteert in een ratio van 3,6 (en wordt gezien als uitstekend).

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 15:08:36 met de export van 07/08/2020 14:43:54