Kadernota 2021

Uitgangspunten Begroting 2021

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds

Ten tijde van het opstellen van de Kaderbrief 2021 was de meicirculaire net uitgebracht.  Aanvankelijk zou in deze meicirculaire de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel worden doorgevoerd. Dit is doorgeschoven naar de decembercirculaire 2020 met als ingangsjaar 2022. Dit betekent dat wena deze periode rekening moeten houden met een mogelijke verminderde bijdrage uit het gemeentefonds.

Ook het compensatiepakket Corona ter waarde van € 542 miljoen voor de eerste periode tot 1 juni leidt niet tot cijfermatige aanpassingen in de meicirculaire. De financiële vertaling ervan zal binnen enkele weken in een extra brief komen, waarna de bevoorschotting zal starten. De definitieve cijfers en verdeling zal bekend worden gemaakt in de komende septembercirculaire 2020.

Meicirculaire 2020

2021

2022

2023

2024

Uitkomsten

920

1.049

876

842

Reserveringen:

Loon- prijscompensatie Participatie

-132

-42

-5

-95

Loon- prijscompensatie Voogdij/18+

-202

-202

-202

-202

Combinatiefunctionarissen

-90

-90

-90

-90

Diverse uitkeringen

-2

-30

-35

-35

Loon- prijscompensatie

-494

-685

-544

-420

Totaal reservering

-920

-1.049

-876

-842

Effect op begroting

0

0

0

0

De hogere uitkering betreft dus met name loon- en prijscompensaties. In navolging van vorig jaar stellen wij voor om slechts beperkt prijscompensatie toe te passen. De loonsomcompensatie bezien wij de komende maanden, ook op grond van de landelijke cao-ontwikkelingen. Daarom stellen wij voor het surplus uit de meicirculaire eerst te reserveren en bij de begroting 2021 met nadere voorstellen te komen.

Uitgangspunten begroting 2021
In deze kaderbrief worden de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de (meerjaren) begroting 2021-2024 opgenomen. De uitgangspunten worden verwerkt in de begroting 2021 en gebruikt voor de actualisering van het meerjarenperspectief 2022-2024. Na vaststelling van de kaderbrief 2021 zullen ten behoeve van de begroting 2021 nog nadere bestuurlijke uitgangspunten worden geformuleerd. Indien er concrete aanleiding is om af te wijken van genoemde uitgangspunten, dan zullen wij dit bij de begroting 2021 toelichten.
De begroting 2021 zal u medio oktober worden aangeboden. De 1e behandeling staat gepland in de raad op 29 oktober (rekeningcommissie in aanwezigheid accountant) en de vaststelling op 12 november. Daarnaast is op 5 november de raadscommissie voor inspraak van de burgers van Ommen.

Bestaand beleid
De begroting 2021 is een begroting bestaand (= reeds vastgesteld) beleid. Voorstellen nieuw beleid, waarvoor extra middelen nodig zijn, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd.


Percentage voor prijsontwikkelingen

In de meicirculaire 2020 is aangegeven dat het percentage ‘prijsontwikkeling bruto binnenlands product’ voor 2021 1,8% bedraagt. Dit percentage is gebaseerd op de laatste cijfers van het Centraal Planbureau. Conform voorgaand jaar wordt voorgesteld om de prijsontwikkeling achterwege te laten met uitzondering van tarieven, subsidies en bijdragen aan verbonden partijen.

Tariefsaanpassingen
Overeenkomstig het bestaande beleid, dat de verwachte inflatie gecompenseerd wordt, zal een stijging van de tarieven met 1,8% worden doorgevoerd. Voor tarieven die gebaseerd zijn op het uitgangspunt van 100 procent kostendekkendheid, kan de tariefs ontwikkeling afwijken van dit inflatiepercentage.

Percentage voor loonontwikkelingen
Voor de loonstijging is de cao-ambtenaren het uitgangspunt. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Het is onduidelijk of en zo ja in welke mater er een verhoging komt. De loonsomcompensatie bezien wij de komende maanden, ook op grond van de landelijke cao-ontwikkelingen. Daarop vooruitlopend hebben wij vanuit het surplus bij de meicirculaire hiervoor een deel gereserveerd. Daarom stellen wij voor het surplus van de meicirculaire eerst te reserveren en bij de begroting 2021 met nadere voorstellen te komen.

Rentepercentages
Voor nieuwe geldleningen wordt uitgegaan van 0,75 % voor vaste geldleningen(peildatum eind mei 2020). Hoewel er signalen zijn dat de rente wel een zou kunnen gaan stijgen, heeft zich dit op dit moment nog niet vertaald in een hoger rentepercentage.
Aan bestaande investeringen/boekwaarden van activa wordt een renteomslagpercentage toegerekend van 1%. Dit percentage hebben we voorlopig gelijk gehouden aan het percentage voor de begroting 2020. Wij merken hierbij op dat op grond van landelijke voorschriften dit percentage jaarlijks moet worden geactualiseerd.

Trends en ontwikkelingen
Ommen staat nog steeds voor een aantal forse (financiële) opgaven die moeilijk of beperkt beïnvloedbaar zijn. Daarbij moet worden gedacht aan onderwerpen als:

  • Kosten ontwikkeling in de Jeugdzorg
  • Kosten WMO
  • Kosten ICT en dataveiligheid

Een positieve ontwikkeling is de verwachte stijging van de inkomsten OZB als gevolg van de woonontwikkeling. Volledigheidshalve merken wij hier nog op dat – zoals gebruikelijk – de grondexploitaties jaarlijks worden geactualiseerd. De - geactualiseerde - nota grondexploitatie beiden wij u gelijk met de begroting voor 2021 aan.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 15:08:36 met de export van 07/08/2020 14:43:54