Kadernota 2021

Voorwoord

Ambities in uitvoering

In 2018 heeft u uw bestuurprogramma gepresenteerd onder de gezamenlijke boodschap “samen Ommen; voor door en met de samenleving”. Als gemeente zijn en staan we voor:

  • Samen willen wij bouwen aan een sterk, sociaal en samenwerkingsgericht Ommen.
  • Wij willen meer regie en eigenaarschap voor de inwoners, waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt.
  • Wij zijn en blijven een kleine zelfstandige gemeente
  • Zowel lokale als regionale samenwerking vinden wij cruciaal. Alleen kunnen en willen wij het niet, samen wel!
  •  

Met elkaar hebben we een goede start gemaakt en is er hard gewerkt om vorm en inhoud te geven aan het bestuur programma. We hebben met elkaar niet kunnen voorzien en wat voor bijzondere situatie we ons nu bevinden. Het coronavirus heeft ons immers keihard laten zien hoe kwetsbaar we zijn als samenleving en ons ook doen realiseren dat de “maakbaarheid ”van onze samenleving haar beperking kent. Anderzijds ervaren we ook hoe de samenleving zich verbindt en samen er de schouders onder zet.  Dit bevestigt en sterkt ons in het gevoel dat ambities in het bestuursakkoord passend en haalbaar zijn voor Ommen.  Ondanks dat we deze bestuursperiode niet in optimale omstandigheden zijn gestart met de ontvlechting met Hardenberg en de start van onze nieuwe organisatie zijn we van mening dat er reden is voor een bescheiden tevredenheid.

Hiermee hebben we nog zeker onze ambities niet waargemaakt en hebben we nog forse opgaven te gaan. Dit moeten we komende periode samendoen met uw raad, de stad, dorpen en buitengebied, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het coronavirus maakt dat we de komende jaren veel meer adaptief aan de situatie moeten werken. Additioneel hieraan hebben we ook te maken met een beperkte financiële ruimte voor het meerjaren perspectief.

Onder reguliere omstandigheden mag u van ons college in het voorjaar een kadernota verwachten. De functie van de kadernota is om hierbij (meerjarige) afwegingen in beleid te maken. Met het vaststellen van deze kaders geeft uw raad ons de opdracht binnen de gestelde kaders de programmabegroting op te stellen.

Duurzaam financieel beleid is ook een van de pijlers van het bestuursakkoord en met de nog niet te ramen structurele effecten van de coronacrisis in relatie tot een zorgelijk meerjarenperspectief is het niet mogelijke om op dit moment goede en verantwoorde beleidskeuzes inclusief financiële verantwoording voor te stellen.   Daarom opteren wij om dit jaar een beleidsarme kadernota op te stellen, hierna te noemen kaderbrief.

In deze Kaderbrief 2021 geven we een beeld van financiële ruimte die we hebben voor het realiseren van de reeds vastgestelde ambities en onontkoombare kostenstijgingen. Daarnaast zullen we een aantal ombuigingen voor stellen teneinde de kostenstijgingen te dekken zodat er sprake blijft van een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het biedt daarmee de financiële en beleidsmatige kaders die we gebruiken voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. Deze begroting zullen we, zoals gebruikelijk, in het najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad verzenden.

Perspectief

In de komende jaren hebben we nog vele opgaven. De financiële ruimte blijft echter beperkt, zoals verwacht.  We hebben al aangekondigd dat we nog in dit jaar inzicht geven in de mogelijkheden die we zien voor extra financiële ruimte c.q. ombuigingen. Die ruimte is nodig om onze ambities te kunnen realiseren.  Om dit inzicht te krijgen, lichten we de begroting nauwgezet door voor en totaal zoekvolume van € 1,5 miljoen. Voor een bedrag van ca. 500 duizend euro van deze € 1,5 miljoen, het zogenoemde “laaghangend fruit” doen wij in deze kaderbrief reeds een voorstel zodat er een sluitende (beleidsarme) meerjarenbegroting kan worden aangeboden.  We verwachten dat ook met een zoekvolume van totaal € 1,5 miljoen er de noodzaak blijft om te prioriteren en heldere keuzes nodig zijn in beleid en ambities.  Naar verwachting kunnen we deze keuzes medio november aan u voorleggen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 15:08:36 met de export van 07/08/2020 14:43:54