Kadernota 2021

Effecten van Coronacrisis

De uiteindelijke financiële gevolgen van de coronacrisis  en de (meerjarige effecten) op onze begroting  zijn op dit moment nog niet te ramen.  We zien ons geconfronteerd met incidentele kosten maar ook zullen er structurele kosten ontstaan. Deze zullen voor een deel gecompenseerd worden door de rijksoverheid. Voor de eerste beelden op de korte termijn verwijzingen wij u naar de kamerbrief 28 mei (bijlage 2).  Hoewel er veel compensatiemiddelen ter beschikking worden gesteld zal niet alles vergoed kunnen worden c.q. zijn er niet specifiek te benoemen indirecte gevolgen. Ook de compenserende maatregelen zijn niet per definitie 1 op 1 voor Ommen maar een grove benadering op landelijk schaal waarvan de toekenning methodiek nog bepaald moet worden of deze vanuit een meer algemene benadering gecompenseerd worden
Voor Ommen zal heel rudimentair, op basis van landelijke beelden, een (incidenteel) kostenbeeld ontstaan van ca. 1.7 miljoen euro. Hoeveel hiervan uiteindelijk gecompenseerd zal worden is nog niet te overzien.
De structurele te verwachten (meer) kosten zijn nog complexer te ramen.  Zo wordt er bijvoorbeeld een toename van bijstandsuitkeringen verwacht maar op welke termijn en welk aandeel hiervan “corona gerelateerd” is nog niet in te schatten.  Ook is in deze fase van de crisis nog geen adequaat beeld te geven wat bijvoorbeeld de meerjarige effecten op de (toeristen)belasting zijn of de ontwikkelingen op de woningmarkt geraakt worden. Veel zal ook afhangen van de uiteindelijke duur van de crisis en het verloop van de versoepeling van maatregelen gecontinueerd kan worden.
Om een beter beeld te krijgen hebben we specifieke kostensoort aangemaakt en richten hier een specifieke “corona” administratie op in. Uiteraard zullen we ook maximaal inzetten op vergoeding van kosten die hiervoor in aanmerking komen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 15:08:36 met de export van 07/08/2020 14:43:54