Kadernota 2021

Ombuigingen

Teneinde te komen tot een beleidsarme sluitende meerjarenbegroting 2021  zijn ombuigingen/financiële   ingrepen noodzakelijk. Om ook voldoende beleidskeuzes te hebben richten wij ons op een totaal zoekvolume van € 1.5 miljoen. Dit proces duurt tot medio november. Om tijdig een beleidsarme begroting 2021 met een sluitend meerjarenperspectief te kunnen aanbieden stellen wij nu reeds een aantal ombuiging voor binnen deze   € 1.5 miljoen in de omvang van ca. € 500 duizend
Onderstaand een overzicht van de beschikbare stelposten binnen de huidige begroting

2021

2022

2023

2024

Stelpost SD

46

337

337

337

Burgerinitiatieven

470

470

470

470

Renovatie en vervanging

138

138

138

138

Stelpost verkeersvisie

48

48

48

48

Totaal

702

993

993

993

Stelpost sociaal domein.
Omdat als gevolg van de financiële onzekerheden van gemeenten bij de transitieopgaven binnen het sociaal domein er veel onduidelijkheden waren is er in het verleden een stelpost sociaal domein ingesteld. De stijgende kosten voor het sociaal domein geven een druk op de meerjarenbegroting en het is met deze reden dat de stelpost is ingesteld. Voorgesteld wordt dan ook de stelpost te laten vervallen en de structureel kostenstijgingen binnen het sociaal domein hier mee  te dekken.   

2021

2022

2023

2024

Stelpost SD

46

337

337

337

Stelpost burgerinitiatieven

Deze stelpost wordt betrokken bij het onderzoek naar de € 1,5 miljoen ombuiging.

Stelposten Renovatie en Vervanging / Verkeersvisie

De kosten voor renovatie en vervanging en de verkeersvisie worden regulier opgenomen in de begroting.

Vennootschapsbelasting ten laste brengen van grondexploitaties

In de begroting wordt rekening gehouden met € 45.000 te betalen VPB. De VPB moet betaald worden over winsten op de grondexploitaties. Met het doorrekenen van deze kosten op de grondexploitaties is dit een meer zuivere benadering. Een gevolg is wel dat de onderliggende grexen iets negatiever/minder winstgevend zijn. Dit betreft echter incidentele middelen.

2021

2022

2023

2024

VPB ten laste grex

45

45

45

45

Oversluiten leningen.
Door de lage rentestand is het interessant 2 lopende (en verhoudingsgewijs hoogrentende) leningen te beëindigen die een looptijd hebben van 12 jaar en hiervoor één nieuwe lening af te sluiten voor 15 jaar. Alle nog verschuldigde rentebetalingen van ca 3.6 mio moeten ineens worden voldaan en kunnen worden meegefinancierd.  Dit levert in totaliteit een rentevoordeel van ca. 2.4 mio op dat gedurende de komende 15 jaar gefaseerd ten gunste van de exploitatie komt. Het zwaartepunt hiervan ligt in de komende 4 jaar; dan is het rentevoordeel gemiddeld ca. € 250.000 per jaar. Dit is een structurele lastenverlaging.

2021

2022

2023

2024

Oversluiten

322

282

242

202

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 15:08:36 met de export van 07/08/2020 14:43:54